Διοίκηση

Μέλη Δ.Σ. Ο.Λ.Π.

Πρόεδρος ΔΣ, κ. ΥU Zeng Gang, εκτελεστικό μέλος.

Αντιπρόεδρος ΔΣ, κ. ZHU Jianhui, μη εκτελεστικό μέλος.

Εκτελών χρέη Διευθύνοντος Συμβούλου, κ. Zhang Anming , εκτελεστικό μέλος.

Μέλος ΔΣ, κα. LI Jin, CFO, εκτελεστικό μέλος.

Μέλος ΔΣ, κ. FENG Boming, μη εκτελεστικό μέλος.

Μέλος ΔΣ, κ. Νικόλαος Αρβανίτης, ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος.

Μέλος ΔΣ, κ. KWONG Che Keung Gordon, ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος.

Μέλος ΔΣ, κ. IP Sing Chi, ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος.

Μέλος ΔΣ, κα. Ιωαννίδου Λητώ, μη εκτελεστικό μέλος.

Μέλος ΔΣ, κ. Απόστολος Παπαποστόλου, μη εκτελεστικό μέλος

Μέλος ΔΣ, κ.Ιωάννης Μώραλης, μη εκτελεστικό μέλος.

 

Σύνθεση Επιτροπής Ελέγχου Ο.Λ.Π.


Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου, κ. KWONG Che Keung Gordon,Ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό Μέλος ΔΣ.

Μέλος ΔΣ, κα. Ιωαννίδου Λητώ, μη εκτελεστικό μέλος.

Μέλος ΔΣ, κ. Νικόλαος Αρβανίτης, ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος.