Επιτροπή Υποψηφιοτήτων

Η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων απαρτίζεται από τρία (3) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ως ακολούθως:

 

Σύνθεση Επιτροπής Υποψηφιοτήτων ΟΛΠ ΑΕ

Πρόεδρος της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων, κ. KWONG Che Keung Gordon, ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ.

Μέλος της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων, κ. ZHU Changyu, μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ.

Μέλος της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων, κ. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ Νικόλαος, ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ.