Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης

Η Εταιρεία, κατόπιν σχετικής έγκρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της και σε συμμόρφωση με το άρθρο 17 του νόμου 4706/20, εφαρμόζει και υιοθετεί τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ, Ιούνιος 2021) του Ελληνικού Συμβουλίου Εταιρικής Διακυβέρνησης (Ε.Σ.Ε.Δ.).

O ΕΚΕΔ 2021 του Ε.Σ.Ε.Δ. είναι διαθέσιμος στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.esed.org.gr/web/guest/code-listed.