Εταιρικές Ανακοινώσεις

25 Οκτωβρίου 2023. Η ΟΛΠ Α.Ε. παρουσιάζει τα βασικά οικονομικά μεγέθη της για το τρίτο τρίμηνο (και  εννεάμηνο) της χρήσης 2023, τα οποία στηρίζονται σε μη ελεγμένα από ορκωτούς ελεγκτές – λογιστές στοιχεία, και τις εν γένει εξελίξεις στη δραστηριότητά της:
Πειραιάς, 24 Οκτωβρίου 2023. Ενημέρωση των βασικών οικονομικών στοιχείων για το τρίτο τρίμηνο από την Ο.Λ.Π. Α.Ε
27 Σεπτεμβρίου 2023. Η ΟΛΠ Α.Ε., το πρώτο εξάμηνο του οικονομικού έτους 2023, παρουσίασε νέα ισχυρή αύξηση εσόδων και κερδών πετυχαίνοντας τις υψηλότερες επιδόσεις της ιστορίας της.  
Πειραιάς, 14.09.23: Τροποποίηση Ημερομηνίας Δημοσίευσης Αποτελεσμάτων Α΄ Εξαμήνου 2023  
Πειραιάς, 07.08.2023 Συγκρότηση της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων σε Σώμα και ορισμός του Προέδρου της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων ΟΛΠ Α.Ε.  
Πειραιάς, 07.08.2023 Συγκρότηση της Επιτροπής Ελέγχου και ορισμός του Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου ΟΛΠ Α.Ε.  
Πειραιάς, 07.08.2023 Συγκρότηση της Επιτροπής Aποδοχών σε Σώμα και ορισμός του Προέδρου της Επιτροπής Αποδοχών ΟΛΠ Α.Ε.    
Πειραιάς, 07 Αυγούστου 2023 Ανακοίνωση για τη Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα, τον ορισμό Μελών Επιτροπής Ελέγχου, Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Επιτροπής Αποδοχών ΟΛΠ Α.Ε.    
Πειραιάς, 02/08/2023 Ανακοίνωση Αποκοπής Δικαιώματος Μερίσματος / Πληρωμής Μερίσματος χρήσης 2022