Διοικητικό Συμβούλιο

Μέλη Δ.Σ. Ο.Λ.Π.

Πρόεδρος ΔΣ, κ. LIN JI , εκτελεστικό μέλος.

Αντιπρόεδρος ΔΣ, κ. ZHU Changyu, μη εκτελεστικό μέλος.

Διευθύνων Σύμβουλος, κ. SU Xudong , εκτελεστικό μέλος.

Μέλος ΔΣ, κα. LI Jin, CFO, εκτελεστικό μέλος.

Μέλος ΔΣ, κ. Νικόλαος Αρβανίτης, ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος.

Μέλος ΔΣ, κ. KWONG Che Keung Gordon, ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος.

Μέλος ΔΣ, κ. Δημήτριος Πολίτης, μη εκτελεστικό μέλος.

Μέλος ΔΣ, κ. Ιωάννης Μώραλης, ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος

Μέλος ΔΣ, κα YU TAO, μη εκτελεστικό μέλος.