Διοικητικό Συμβούλιο

Μέλη Δ.Σ. Ο.Λ.Π.

Πρόεδρος ΔΣ, κ. ΥU Zeng Gang, εκτελεστικό μέλος.

Αντιπρόεδρος ΔΣ, κ. ZHU Changyu, μη εκτελεστικό μέλος.

Διευθύνων Σύμβουλος, κ. Zhang Anming , εκτελεστικό μέλος.

Μέλος ΔΣ, κα. LI Jin, CFO, εκτελεστικό μέλος.

Μέλος ΔΣ, κ. Νικόλαος Αρβανίτης, ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος.

Μέλος ΔΣ, κ. KWONG Che Keung Gordon, ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος.

Μέλος ΔΣ, κ. Δημήτριος Πολίτης, μη εκτελεστικό μέλος.

Μέλος ΔΣ, κ. Ιωάννης Μώραλης, ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος

Μέλος ΔΣ, κα YU TAO, μη εκτελεστικό μέλος.