SEATOLAND (MED)

1

 

 1

2med

3seat

 

4seat

5seat

6seat

7seat

8seat_2

ΕΡΓΟSEATOLAND

 
Αντικείμενο
Είναι ένα Πρόγραμμα το οποίο μελετά την προσβασιμότητα και την διασύνδεση των λιμένων με την ενδοχώρα. Το συνολικό ποσό του προγράμματος ανέρχεται στα 1.663.000,00€ και χρηματοδοτείται στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος MED του στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία», λαμβάνοντας το 75% του ποσού από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στόχοι
Το έργο αφορά στην ανάπτυξη στρατηγικών και σχεδίων δράσης με σκοπό την βελτίωση της προσβασιμότητας και την καλύτερη διασύνδεση των λιμένων με την ενδοχώρα μέσω έργων υποδομής αλλά και μέσω δημιουργίας δικτύων όπου ενσωματώνονται περιβαλλοντικές δράσεις σε λιμενικές δραστηριότητες.

Δράσεις και κόστη
Ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε., μέσω της συμμετοχής του στο Πρόγραμμα, θα αναπτύξει τις στρατηγικές που στοχεύουν στην διασύνδεση του Λιμένα του Πειραιά με την πόλη. Το Επενδυτικό Πρόγραμμα προβλέπει την επέκταση του Λιμένα Κρουαζιέρας προκειμένου να καλυφθεί η διαρκώς αυξανόμενη κίνησή της. Ο μεγάλος αριθμός διακινούμενων επιβατών απαιτεί την εξεύρεση νέων μεθόδων και διαδρομών για την διασύνδεση του Λιμένα με την πόλη. Για τον λόγο αυτό θα μελετηθεί η βελτίωση των υπαρχουσών συνδέσεων (μετρό, λεωφορεία κλπ) αλλά κυρίως η κατασκευή νέων υποδομών ενδολιμενικής μεταφοράς όπως το monorail. Για τον Οργανισμό Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. το ποσό του προϋπολογισμού είναι 200.000,00€ εκ των οποίων το 75% καλύπτεται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενώ το υπόλοιπο 25% καλύπτεται από εθνική συμμετοχή.

Εταίροι Έργου
Οι εταίροι του έργου είναι:
Ο Δήμος της Seville(επικεφαλής εταίρος), Ισπανία
FEPORTS αναπτυξιακή του Λιμένα της Valencia, Ισπανία
Ο Δήμος της La Spezia, Ιταλία
Ο Οργανισμός Λιμένος του Livorno, Ιταλία
Το Ίδρυμα Temi Zammit, Μάλτα
Ο Δήμος Birgu, Μάλτα
Ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε.

Διάρκεια Προγράμματος
Το πρόγραμμα ξεκίνησε στις 1 Ιουνίου του 2010 στην έδρα του επικεφαλούς εταίρου και θα ολοκληρωθεί στις 30 Νοεμβρίου του 2012.

Χρήσιμες Συνδέσεις:
www.seatoland.eu
www.programmemed.eu

www.olp.gr

ΕΡΓΟ

SEATOLAND

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

MED programme2nd Call

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

01/06/ 2010 – 30/11/ 2012

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

Συνδέσεις μεταξύ λιμένων και ενδοχώρας

Η συνοχή των παράκτιων ζωνών με την ενδοχώρα, με βάση την προσβασιμότητα, μπορεί να αποτελέσει καθοριστικό παράγοντα για τις πολιτικές ολοκλήρωσης των παράκτιων περιοχών. Το έργο αναπτύσσει στρατηγικές για την ενίσχυση των περιοχών, με τη βελτίωση της προσβασιμότητας, με παρεμβάσεις στην περιφερειακή υποδομή, καθώς επίσης και με την δράση των συστημάτων στα οποία οι περιβαλλοντικοί πόροι ενσωματώνονται με εδαφικές λειτουργίες.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

1,663.000.00 €

ΕΤΑΙΡΟΙ ΕΡΓΟΥ

  • Seville City Council, επικεφαλής εταίρος
  • FEPORTS Valencia (Ισπανίας)
  • La Spezia City Council (Ιταλίας)
  • Harbor Authority of Livorno (Ιταλίας)
  • Temi Zammit Foundation (Μαλτα)
  • Birgu Local Council (Μαλτα)
  • Οργανισμός Λιμένα Πειραιά (Ελλάδα)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΛΠ

 

200.000,00

 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Το σύνολο του προϋπολογισμού του ΟΛΠ, χρηματοδοτείται κατά 25% από εθνική συμμετοχή, και 75% από Κοινοτικούς πόρους.

 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΛΠ.

Προσωπικό

90.000,00 €

Πάγια - Εξοπλισμός

 12.000,00

Αναλώσιμα

10.000,00 €

Ταξίδια

10.000,00 €

Υπηρεσίες

12.000,00 €

Εξωτερικοί ειδικοί

61.000,00 €

Promotion

5.000,00 €

Σύνολο

200.000,00

 

Ανακοίνωση 4ης Συνάντησης SEATOLAND

Τελευταία τροποποίηση στις 26/04/2024