Κερδοφόρο και το 2014 για τον ΟΛΠ Α.Ε.

Πειραιάς, 30.03.2015
                                         
                                                
                                    

                          ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ


                             Κερδοφόρο και το 2014 για τον ΟΛΠ Α.Ε.

 

Εν μέσω αρνητικής συγκυρίας (Συρία, Ουκρανία, Β. Αφρική, Μέση Ανατολή κλπ.), η οποία επηρεάζει τα μεγέθη του χώρου των θαλασσίων μεταφορών, για πέμπτη (5η) συνεχή χρονιά ο ΟΛΠ Α.Ε. εμφάνισε κέρδη.
Σημειώνεται ότι το 2013 καταργήθηκαν με νόμο όλα τα προνόμια του Οργανισμού, ενώ στον ισολογισμό του 2014 συμπεριελήφθησαν λογιστικά όλα τα εκκρεμή μεγέθη (απαιτήσεις, κτίρια, επισφαλή κλπ.) από διάφορες αιτίες δεκαετιών.
Η ελεγκτική εταιρία Ernst & Young, βάσει και των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων, υπέγραψε το πιστοποιητικό ελέγχου χωρίς καμία παρατήρηση.
Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΛΠ Α.Ε. ενέκρινε την Ετήσια Οικονομική Έκθεση και τις Φορολογικές Καταστάσεις της περιόδου 01.01.2014 έως 31.12.2014, της οποίας τα βασικά μεγέθη είναι τα ακόλουθα: 

Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 8.891.464,98 ευρώ έναντι 11.824.617,21 ευρώ του 2013.  
Τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 6.763.882,84 ευρώ έναντι 8.045.245 ευρώ του 2013.
Το μικτό κέρδος εμφάνισε αύξηση 3,3% έναντι του 2013 (από 22.224.256 ευρώ σε 22.958.410,89 ευρώ).
Ο κύκλος εργασιών παρουσίασε μείωση 4%, από 108.630.469 ευρώ το 2013 σε 104.320.264,31 ευρώ το 2014. 

Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας της περιόδου παρέμειναν σχεδόν σταθερά έναντι του 2013, τα λειτουργικά έξοδα μειώθηκαν  κατά 4,76%, ενώ οι παροχές τρίτων μειώθηκαν κατά 9,40%.

Τα χρηματικά διαθέσιμα του Οργανισμού ανήλθαν στις 31.12.2014 σε 54.466.299,3600 ευρώ έναντι 40.624.049 του 2013, σημειώνοντας αύξηση κατά 34,1%.    

Ο φόρος εισοδήματος που κατέβαλε ο ΟΛΠ Α.Ε ανήλθε σε 2.127.582,14, ενώ κατέβαλε το 2% του τζίρου του στο Ελληνικό Δημόσιο (2,2 εκ. Ευρώ).

Σημειώνεται ότι ο ΟΛΠ Α.Ε εκτελεί ένα αναπτυξιακό πρόγραμμα ύψους 550 εκ. Ευρώ, έχει μηδενικούς συναλλαγματικούς κινδύνους, οι δε δείκτες (α) Γενικής Ρευστότητας, (β) Eιδικής Ρευστότητας και (γ) Δανειακής Επιβάρυνσης βρίσκονται όλοι σε πλήρη συμμόρφωση με τα διεθνή πρότυπα και παραδοχές.
Τα μεγαλύτερα γεγονότα του 2014 ήταν (α) η ολοκλήρωση του Φιλικού Διακανονισμού ΟΛΠ Α.Ε και ΣΕΠ (COSCO) για το δυτικό Προβλήτα ΙΙΙ και τον Προβλήτα Πετρελαιοειδών, μιας νέας επένδυσης 230 εκ. ευρώ, η οποία αναβιβάζει την Καθαρή Παρούσα Αξία της Σύμβασης ΟΛΠ/COSCO στο 1,1 δισ. ευρώ και ετήσια κέρδη μετά την ολοκλήρωση της για τον ΟΛΠ Α.Ε 110 εκ. ευρώ ετησίως και (β) η πλήρης έγκριση της επένδυσης του νότιου Προβλήτα Κρουαζιέρας ύψους 136 εκ. ευρώ με 95% κοινοτική χρηματοδότηση.
Το οικονομικό ημερολόγιο έτους 2015 διαμορφώνεται ως ακολούθως:
- Δευτέρα 30 Μαρτίου 2015: Ανακοίνωση (Δελτίο Τύπου) και Δημοσίευση Ετήσιων Οικονομικών Αποτελεσμάτων χρήσης 1/1-31/12/2014
- Πέμπτη 14 Μάιου 2015: Ετήσια ενημέρωση αναλυτών για τα οικονομικά αποτελέσματα της Εταιρείας στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών
- Σάββατο 27/6/2015: Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση
- Πέμπτη 16/7/2015: Αποκοπή Μερίσματος χρήσης 2014
- Παρασκευή 17/7/2015: Δικαιούχοι Μερίσματος χρήσης 2014
- Πέμπτη 23/7/2015: Έναρξη καταβολής Μερίσματος χρήσης 2014.