Συνέδριο με θέμα “Harmony in Blue” διοργανώνεται στον ΟΛΠ Α.Ε. στις 27 έως 29 Μαΐου 2015

Πειραιάς,  26.05.2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ


Συνέδριο με θέμα “Harmony in Blue” διοργανώνεται στον ΟΛΠ Α.Ε. στις 27 έως 29 Μαΐου 2015. Το Forum αυτό διεξάγεται στα πλαίσια του κοινοτικού έργου MEDNET (Μεσογειακό Δίκτυο για την απλούστευση των διαδικασιών και διατυπώσεων στα λιμάνια), το οποίο έχει εγκριθεί στα πλαίσια του προγράμματος MED, το οποίο στοχεύει στην ανάπτυξη ενός Μεσογειακού Δικτύου Λιμένων και Λιμενικών Αρχών, τα οποία κυρίως ασχολούνται με τη μεταφορική αλυσίδα.

Οι κύριες δραστηριότητες του έργου περιλαμβάνουν:
• Καταγραφή των Ευρωπαϊκών, εθνικών, περιφερειακών και άλλων δραστηριοτήτων, έργων και μελετών σε σχέση με τις λιμενικές και τελωνειακές διαδικασίες και την απλοποίηση των διαδικασιών μεταφοράς (θαλάσσιες, συνδυασμένες με οδικά και σιδηροδρομικά μέσα), τις λιμενικές διατυπώσεις στα λιμάνια της Μεσογείου, καθώς και τα συστήματα πληροφοριών, την πρόσβαση στην ενδοχώρα και την διαλειτουργικότητα.
• Παρουσίαση των υφιστάμενων πρακτικών των λιμενικών διατυπώσεων όσον αφορά την επεξεργασία πριν από την άφιξη του εμπορεύματος, την αξιολόγηση κινδύνων, την καταπολέμηση απάτης, τον έλεγχο φοροδιαφυγής, την είσπραξη φόρων και δασμών και τη διασφάλιση της προστασίας και ασφάλειας.
• Προσδιορισμός της υφιστάμενης συμφόρησης κατά τη διαδικασία της εκκαθάρισης  πλοίων και εμπορευμάτων και των σχετικών εγγράφων, καθώς και της πρόσβασης από την ενδοχώρα στο λιμένα, περιλαμβανομένων των διαδικασιών κώδικα ISPS.
• Εντοπισμός βέλτιστων πρακτικών των λιμένων της Μεσογείου αναφορικά με λιμενικές εργασίες και τελωνειακές διαδικασίες, εκκαθάριση πλοίων και εμπορευμάτων, διατυπώσεις που αφορούν τον λιμένα (συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών κώδικα  ISPS), πρόσβαση από την ενδοχώρα στο λιμένα, καθώς και χρήση των κατάλληλων πληροφοριακών συστημάτων.
• Καταγραφή των υφιστάμενων διμερών, πολυμερών και διεθνών συμφωνιών που αφορούν στην εξομάλυνση των διαδικασιών και αξιολόγηση των εφαρμογών τους.
• Ανάπτυξη του "ιδανικού" λιμένα, όπου οι προτεινόμενες εναρμονισμένες λιμενικές λειτουργίες, οι τελωνειακές διαδικασίες, η εκκαθάριση των πλοίων και των εμπορευμάτων και των σχετικών λιμενικών διατυπώσεων εφαρμόζονται για την ενίσχυση της απρόσκοπτης μεταφοράς στην εφοδιαστική αλυσίδα.
• Πιλοτική εφαρμογή των παραπάνω διαδικασιών σε επιλεγμένους λιμένες και αξιολόγηση των επιπτώσεων.
• Ανάπτυξη Στρατηγικού Σχεδίου Δράσης με έμφαση στην εναρμόνιση των μέτρων και την εξομάλυνση των διαδικασιών μεταξύ των λιμένων για τη δημιουργία ανοικτής αγοράς με τη χρήση πληροφοριακών συστημάτων και απλουστευμένων διαδικασιών.
• Ανάπτυξη «Παρατηρητηρίου Λιμενικής Λειτουργίας στη Μεσόγειο», στο οποίο παρουσιάζονται πληροφορίες σχετικά με τις υφιστάμενες υποδομές και λειτουργίες, λιμενικές και τελωνειακές, στους λιμένες της Μεσογείου.

Το Συνέδριο θα διεξαχθεί στην αίθουσα Συνεδρίων του ΟΛΠ Α.Ε. την πρώτη ημέρα (09:00 έως 17:30) και στο Μέγαρο Μουσικής, λόγω της Ευρωπαϊκής Ημέρας Θάλασσας τις επόμενες ημέρες.