Επαναπιστοποίηση των Υπηρεσιών Εξυπηρέτησης Κρουαζιέρας και πιστοποίηση για πρώτη φορά των Υπηρεσιών Διακίνησης Αυτοκινήτων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Διαχείρισης Ποιότητας ISO

Πειραιάς, 17/03/2016
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ 
 
 
Στα πλαίσια της συνεχούς βελτίωσης των Υπηρεσιών ΟΛΠ ΑΕ που παρέχονται στους Πελάτες μας, οι Υπηρεσίες Εξυπηρέτησης Κρουαζιέρας (Cruise Terminal) επαναπιστοποιήθηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2008 και Περιβάλλοντος ISO 14001:2004, ενώ πιστοποιήθηκαν για πρώτη φορά και οι Υπηρεσίες Διακίνησης Αυτοκινήτων (Car Terminal) σύμφωνα με τα ίδια Διεθνή Πρότυπα.
Η πιστοποίηση πραγματοποιήθηκε από το διεθνώς αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης Lloyd’s Register Quality Assurance / Hellenic Lloyd’s SA έπειτα από σχετική επιθεώρηση και επιβεβαίωση της ικανοποίησης των απαιτήσεων και των δύο (2) Διεθνών Προτύπων.
Ο ΟΛΠ ΑΕ έχει θέσει ως επίκεντρο της πολιτικής του την άρτια εξυπηρέτηση και ικανοποίηση των Πελατών λαμβάνοντας συγχρόνως κατάλληλα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος στο οποίο λειτουργεί. Η συγκεκριμένη πιστοποίηση αποτελεί απόδειξη προς τους Πελάτες μας και το ευρύ κοινό για τις ενέργειες και τη δέσμευση της Διοίκησης ΟΛΠ ΑΕ για συνεχή βελτίωση των Υπηρεσιών ΟΛΠ ΑΕ. Στόχος αποτελεί η  αειφόρος ανάπτυξη για την ευημερία όλων των εμπλεκόμενων στην παροχή λιμενικών υπηρεσιών.
Η Διοίκηση ευχαριστεί όλους τους εργαζόμενους ΟΛΠ ΑΕ για τη συμβολή τους και καλεί όλους τους εμπλεκόμενους, μεταξύ αυτών τους χρήστες, συνεργάτες και την ευρύτερη κοινωνία για ενεργή συμμετοχή στη συνεχή βελτίωση των Υπηρεσιών ΟΛΠ ΑΕ.