ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΜΕΛΕΤΗ ΙΟΒΕ)

 
Σύμφωνα με τη μελέτη που εκπονήθηκε από ομάδα ερευνητών υπό το συντονισμό του Γενικού Διευθυντή του Ιδρύματος Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) καθηγητή κ. Ν. Βέττα, η ιδιωτικοποίηση του ΟΛΠ Α.Ε. αναμένεται να ενισχύσει το ΑΕΠ κατά 0,8% και να προσθέσει πάνω από 31 χιλ. νέες θέσεις εργασίας στην περίοδο 2016-2025. Επιπλέον αναμένεται να συμβάλει στη μείωση του δημοσίου χρέους μακροχρόνια κατά 2,3 εκατοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ.