ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 31ης ΜΑΙΟΥ 2016

Πειραιάς  31/05/2016
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ
Πραγματοποιήθηκε η  Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων του ΟΛΠ Α.Ε σήμερα Τρίτη 31 Μαΐου και έλαβε απόφαση για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :
Θέμα  1: Εγκρίθηκε η κατάργηση των άρθρων 5, 6, 11, 12, 13, 14, 19 και 21 του Καταστατικού της Εταιρείας
Θέμα 2: Εγκρίθηκε η τροποποίηση, αναδιατύπωση και αναρίθμηση άρθρων 20 και 22 του Καταστατικού της Εταιρείας.
Θέμα 3: Εγκρίθηκε η προσθήκη στο Καταστατικό της Εταιρείας νέου άρθρου 12 για την Επιτροπή Ελέγχου.
Θέμα  4: Εγκρίθηκε η τροποποίηση, συγχώνευση σε ενιαίο άρθρο και απλούστευση ρυθμίσεων των άρθρων 15, 16, 17 και 18 του Καταστατικού σχετικά με τη Γενική Συνέλευση.
Θέμα 5: Εγκρίθηκε η τροποποίηση άρθρων 7, 8, 9 και 10 του Καταστατικού της Εταιρείας σχετικά με το Διοικητικό Συμβούλιο.
Θέμα 6: Εγκρίθηκε η τροποποίηση και αναρίθμηση άρθρου 3 του Καταστατικού περί Μετοχικού Κεφαλαίου και άρθρου 4 του Καταστατικού περί Μετοχών.
Θέμα  7: Εγκρίθηκε η αλλαγή σκοπού, συνακόλουθη τροποποίηση και αναρίθμηση του άρθρου 2 του Καταστατικού της Εταιρείας.
Θέμα  8: Εγκρίθηκε η τροποποίηση, διάσπαση και συνακόλουθη μερική αναρίθμηση διατάξεων άρθρου 1 του Καταστατικού της Εταιρείας.
Θέμα 9: Εγκρίθηκε η τροποποίηση, σύντμηση, απλούστευση και κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων του Καταστατικού της Εταιρείας.
  Επίσης στα πρακτικά της συνεδρίασης καταγράφηκε και η δέσμευση του βασικού μετόχου (ΤΑΙΠΕΔ) ότι ο Δήμος του Πειραιά θα εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με μία εκ των θέσεων που θα κατέχει το ΤΑΙΠΕΔ σε αυτό.
 
 Η συζήτηση των θεμάτων 10 και του 11, αναβλήθηκε για την Παρασκευή 10 Ιουνίου 2016  και ώρα 11:00 στο κτίριο του Χρηματιστηρίου Αθηνών.