Τακτική Γενική Συνέλευση ΟΛΠ ΑΕ 30-6-2016

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
των Μετόχων της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία:
«Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Ανώνυμη Εταιρία» και με διακριτικό τίτλο «ΟΛΠ Α.Ε.»
σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με τον κ.ν.2190/1920 “Περί Ανωνύμων Εταιρειών”, όπως ισχύει σήμερα, και το Καταστατικό της Εταιρείας, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της ΟΛΠ Α.Ε., σε Τακτική Γενική Συνέλευση, την 30η Ιουνίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00΄, στα γραφεία της Ελληνικά Χρηματιστήρια ΑΕ - Χρηματιστηρίο Αθηνών, επί της Λεωφόρου Αθηνών αριθμός 110, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

1. Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 16ης εταιρικής χρήσης του ΟΛΠ Α.Ε. για την περίοδο από 1-1-2015 έως 31-12-2015, που συνοδεύονται από την ετήσια Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και την Έκθεση Επισκόπησης /Ελέγχου Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.
2. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 16ης εταιρικής χρήσης (1/1/2015 - 31/12/2015).
3. Διάθεση ετήσιων κερδών για την εταιρική χρήση από 1/1/2015 μέχρι 31/12/2015.
4. Εκλογή Ελεγκτών, Τακτικών και Αναπληρωματικών, της εταιρικής χρήσης από 1/1/2015 μέχρι 31/12/2015 και καθορισμός της αμοιβής τους.
5. Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων που χορηγήθηκαν στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2015, σύμφωνα με τα άρθρο 24 παρ. 2 του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει, και προέγκριση για τη χρήση 2016.
6. Διάφορες Ανακοινώσεις και Ενημερώσεις.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης η τυχόν Α’ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 7η Ιουλίου 2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00, στον ίδιο χώρο με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης.

Στην Γενική Συνέλευση της 30ης Ιουνίου 2016 δικαιούται να συμμετέχει και να ψηφίζει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος κοινών μετoχών της ΟΛΠ ΑΕ στα αρχεία του Συστήματος Άϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.» («Ε.Χ.Α.Ε.») κατά τη 25η Ιουνίου 2016 ημέρα Σάββατο («Ημερομηνία Καταγραφής»), δηλαδή, κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.
Η μετοχική ιδιότητα πιστοποιείται ηλεκτρονικά από την Ε.Χ.Α.Ε., με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της ΟΛΠ ΑΕ με τα αρχεία του Σ.Α.Τ. Συνεπώς, για να συμμετάσχει και να ψηφίσει στη Γενική Συνέλευση, ο μέτοχος δεν απαιτείται να προσκομίσει σχετική έγγραφη βεβαίωση της Ε.Χ.Α.Ε.
Έναντι της ΟΛΠ ΑΕ θεωρείται ότι δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση έχει μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη Ημερομηνία Καταγραφής. Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην Ημερομηνία Καταγραφής και στη Γενική Συνέλευση.
Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης και τα υπόλοιπα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920 στοιχεία (έγγραφα και πληροφορίες σχετικά με τη Γενική Συνέλευση), διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του ΟΛΠ (www.olp.gr).


Πειραιάς, 8-6-2016

Για το ΔΣ
Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

Ιωάννης Κούβαρης