Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς Α.Ε.

Πειραιάς,  30.06.2016
    
          
 
                    
               ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ
 
 
Συνήλθε σήμερα Πέμπτη 30 Ιουνίου 2016 η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς Α.Ε., στην οποία παρέστη το 81.15% των μετόχων και εκπροσώπων μετόχων  και ενέκρινε όλα τα θέματα της Ημερησίας Διάταξης  όπως τα εισηγήθηκε το Δ.Σ. του Οργανισμού.
Κύρια θέματα της Ημερήσιας Διάταξης ήταν η έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων 2015 (01.01.2015-31.12.2015), καθώς και η Έκθεση Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.
   Όπως σημείωσε κατά την παρουσίαση των αποτελεσμάτων ο Πρόεδρος και  Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΛΠ Α.Ε. κ. Ι. Κούβαρης “παρά τη συνεχιζόμενη οικονομική κρίση ο ΟΛΠ Α.Ε. εμφάνισε και το 2015 κέρδη, βελτιώνοντας μάλιστα τους δείκτες κερδοφορίας σε σχέση με την προηγούμενη χρήση (2014). Ειδικότερα, τα κέρδη προ φόρων ανέρχονται σε € 9.772.290,19 έναντι € 8.891.464,98 παρουσιάζοντας αύξηση 9,91% ενώ τα κέρδη μετά από φόρους ανέρχονται σε € 8.375.754,17 έναντι € 6.763.882,84 παρουσιάζοντας αύξηση 23,83% και το καταβαλλόμενο μέρισμα θα ανέλθει σε €  0,1114 έναντι 0,0989 της αντίστοιχης χρήσης 2014. Επίσης περιόρισε τα έξοδα του, εξοφλήθηκαν πλήρως υποχρεώσεις προς το ΙΚΑ ύψους 14 εκ. ευρώ και προχώρησε σε  επικαιροποίηση των προβλέψεων εξορθολογίζοντας τον ισολογισμό του”.